Reklamationsvillkor och ångerrätt

Köpvillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.
 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Infused Liquid AB.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.
 

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Infused Liquid AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Infused Liquid AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Infused Liquid AB:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
 

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer. Betalning görs mot kortbetalning eller faktura via Internet. Vi använder Klarna Checkout som betalsystem.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Infused Liquid AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Infused Liquid AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
 

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 13.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom (i vanliga fall) 3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

Leverans sker med DHL eller DB Schenker. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Infused Liquid AB:s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Infused Liquid AB antingen per e-post eller fax.
 

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Infused Liquid AB:s egendom tills dess full betalning erlagts.
 

Ansvar för fel

Infused Liquid AB:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Infused Liquid AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.
 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Infused Liquid AB:s reklamationsavdelning på telefon 0703738007, via e-post info@infusedliquid.se eller via Infused Liquid AB:s hemsida www.infusedliquid.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Infused Liquid AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Infused Liquid AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Infused Liquid AB har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Infused Liquid AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Infused Liquid AB för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Infused Liquid AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.
 

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Infused Liquid AB, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Infused Liquid AB:s kostnader för transport och administration.
 

Transportskadat gods

Om en vara från Infused Liquid AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (DB Schenker) dock senast inom 7 dagar.
 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Infused Liquid AB:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Infused Liquid AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
 

Övrigt

Infused Liquid AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Infused Liquid AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Infused Liquid AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt