Allmänna villkor

 

GENERELLT

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Infused Liquid AB, infusedliquid.se nedan kallat Bolaget.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.  Fraktkostnad kan tillkomma.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Bolaget.
Mer information finns på Konsumentverkets hemsida.

BESTÄLLNING

 För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Bolaget  lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga bolagets sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

FRAKTPRISER

En fraktkostnad tillkommer för beställningar under 500kr. Vid beställning över 500kr tillkommer ingen frakt.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Vi packar och skickar er order inom 24 timmar på vardagar, ordern levereras hem till dig normalt inom 1-3 dagar.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med våra köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir bolagets egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Bolaget ansvar för fel i leverans och är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Bolaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex skador på produkt efter avhämtning, men är ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Bolaget ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Bolaget via e-post på info@infusedliquid.se. Vänligen uppge ordernummer. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.
Vid samtliga fall då en vara returneras till Bolaget skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Bolaget bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Bolaget har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Bolaget förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
Bolaget står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.
Om en vara är transportskadad skall Bolaget kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Bolaget återbetala ordersumman.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Bolaget debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Bolagets kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från Bolaget skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören  dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Bolaget kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Bolaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Bolaget förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Bolaget rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Bolaget skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt